מכרז פומבי 154/2017 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות - פסוטה

הקרן לשיקום מחצבות והמועצה המקומית פסוטה מזמינות בזה הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות במסגרת שיקום מחצבת פסוטה בכניסה לישוב פסוטה.

רצ"ב מסמכי המכרז:

המודעה

חוברת המכרז

כתב כמויות 

נספח ד' - רשימת תכניות

תכניות:

תכנית פיתוח כללית (תכנית 1)

תכנית עבודות עפר ושצ"פ (תכנית 2)

פרישת קירות (תכנית 3)

תכנית צמחיה (תכנית 4)

חוברת פרטים (תכנית 5)

תכנית קירות תומכים ופרטי קונסטרוקציה (תכנית 6)

תכנית קירות תומכים בחתכים שונים (תכנית 7)

תכנית השקיה (תכנית 8)

תכנית השקיה כולל ראש מערכת (תכנית 9)

מתקן תאורה (תכנית 10)

הנחיות לעבודה בקרבת עצים

תוכנית עבודות עפר מפורטת

 

פרוטוקול סיור קבלנים שנערך ב- 20 באפריל 2017

 

בהצלחה

 

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר