מכרז פומבי מס' 153/2017 - שיקום מחצבת פארק צבעי הרמון

העבודה כוללת עבודות סלילה, ניקוז, הסדרי תנועה ופיתוח נופי.

רצ"ב מסמכי המכרז:

כללי

מודעה

מכרז

כתב כמויות

מסמכי המכרז - תוכניות

נספח ד' - רשימת תוכניות

תכנית כללית - מס' תכנית 1149/16/001

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 1 - מס' תכנית 1149/16/002

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 2 - מס' תכנית 1149/16/003

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 3 - מס' תכנית 1149/16/004

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 4 - מס' תכנית 1149/16/005

צומת כניסה - תכנית הסדרי תנועה - מס' תכנית 1149/16/021

חתכים לאורך כביש 1 - מס' תכנית 1149/16/008

חתכים לאורך כבישים 3,4,5,6,7 - מס' תכנית 1149/16/009

פרטים וחתכים טיפוסיים - מס' תכנית 1149/16/010

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 1 - מס' תכנית 1149/16/011

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 2 - מס' תכנית 1149/16/012

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 3 - מס 'תכנית 1149/16/013

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 4 - מס' תכנית 1149/16/014

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 5 - מס' תכנית 1149/16/015

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 6 - מס' תכנית 149/16/016

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 7 - מס' תכנית 1149/16/017

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 8 - מס' תכנית 1149/16/018

תנוחה על רקע מצב קיים - גיליון 9 - מס' תכנית 1149/16/019

תרשומת מסיור הקבלנים שהתקיים בתאריך 15.6.17

 

מועד אחרון להגשת הצעות - 12.7.17 בשעה 12:00 במשרדי הקרן לשיקום מחצבות, דרך מנחם בגין 125, מגדל היובל, קומה 25, תל אביב.

בהצלחה לכולם.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר