מכרז מס' 152/2017 - רכישת שירותי ביקורת פנים - תשובות לשאלות הבהרה

מצורף בזה קובץ שאלות הבהרה ותשובות ועדת המכרזים.

תשומת לב מיוחדת מופנית לנספח ח' למכרז אשר נשמט מקובץ המסמכים המקורי והוא מצורף למטה.

כל מציע מתבקש להגיש את נספח ח' הנ"ל כשהוא חתום על ידו ועל ידי המבקר המוצע, ומאומת בפני עורך דין כנדרש.

קובץ שאלות ותשובות

נספח ח'

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר