מכרז פומבי מס' 157/2017 שיקום מחצבת עציונה - חלק א' - עדכון כתב כמויות והוספת פרוטוקול סיור קבלנים

תיאור העבודה - ביצוע שיקום נופי, עבודות השקייה, נטיעת שיחים, עבודות עפר, יישור ועיצוב הקרקע, עיצוב אפיקי ניקוז, דרך עפר ופיזור אדמת גן.

רצ"ב מסמכים המכרז:

מודעה

המכרז

כתב הכמויות - מעודכן (למי שהוציא כתב כמויות יש להוציא כתב כמויות מעודכן ל- 2.11.17)

תכנית הפיתוח

תכנית שתילה

תכנית השקייה

מפה טופוגרפית

פרוטוקול סיור קבלנים

מכתב הבהרה

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר