מכרז פומבי מס' 157/2017 שיקום מחצבת עציונה - חלק א' - הבהרה

רצ"ב הבהרה לגבי שימוש בכתב כמויות מעודכן הכולל את נושא החישוף.

כתב הכמויות המעודכן רצ"ב יחד עם כל שאר מסמכי המכרז.

מכתב הבהרה

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר