מכרז פומבי מס' 158/2017 שיקום מחצבת עין חרוד כולל מסמך סיור קבלנים ותשובות הבהרה

השיקום כולל עבודות עפר, שיקום נופי, הכשרת שבילים, מסלעות, גידור, עבודות גינון והשקייה ועוד.

רצ"ב מסמכי המכרז כולל סיור קבלנים ותשובות הבהרה:

מודעה

המכרז

כתב כמויות

תכניות פיתוח ונטיעות

תכנית עבודות עפר

פרטי פיתוח

תכנית השקייה

פרוטוקול סיור קבלנים - חובה

תשובות הבהרה

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר