מכרז פומבי מס' 163/2019 לשיקום מחצבת תום ותומר - תרשומת סיור קבלנים

להזכירכם, יש לצרף פרוטוקול זה בהגשת המכרז.

יש להגיש מסמכי המכרז במשרדי הקרן עד ל- 6 במאי בשעה 12:00.

 

פרוטוקול סיור קבלנים

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר