מכרז פומבי מס' 177/2019 שיקום מחצבת מגדל צדק - עריכת סקר פסולת

רצ"ב כל מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז

תרשומת סיור קבלנים

תשובות לשאלות הבהרה

 

את המכרז יש להגיש עד 2.1.2020.

בהצלחה

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר