מכרז פומבי מס' 177/2019 - שיקום מחצבת מגדל צדק - עריכת סקר פסולת - תרשומת סיור קבלנים

להזכירכם, יש לצרף פרוטוקול הקבלנים למסמכי המכרז חתום בראשי תיבות.

את מסמכי המכרז יש להגיש עד לתאריך 2.1.2020, בשעה 12:00.

בהצלחה

 

תרשומת סיור קבלנים

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר