מכרז פומבי 177/2019 שיקום מחצבת מגדל צדק - עריכת סקר פסולת-תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו למשרדי הקרן.

תשובות מעודכנות לתאריך 30.12.2019

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר