הליך איתור לתפקיד אדריכל נוף לקרן

ההליך יתבצע במספר שלבים כאשר בכל אחד מהם תהיה הקרן רשאית לפסול מועמדים בשל אי עמידה בתנאי הסף ו/או אי התאמה לתפקיד.

מודעה

פרטי ההליך

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר