מכרז פומבי מס' 194/2020 - שיקום מחצבת כפר הרא"ה

המכרז כולל עבודות כגון עבודות עפר, עבודות פיתוח, גינון והשקייה.

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

המכרז - מעודכן לתאריך 20.7.2020

כתב כמויות

תכנית רפרזנטטיבית

גבהים מתוכננים

צמחיה

השקייה

פרטי פיתוח וחתכים

המועד האחרון להגשת הצעות 5 באוגוסט 2020 בשעה 12:00 במשרדי הקרן לשיקום מחצבות, דרך מנחם בגין 125, תל אביב, מגדל היובל קומה 25.

פרוטוקול סיור קבלנים

תשובות לשאלות הבהרה

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר