מכרז פומבי מס' 202/2020 שיקום מחצבת כפר הרא"ה

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז

אומדן

תכנית רפרזנטטיבית

גבהים מתכננים

צמחיה

השקייה

פרטי פיתוח וחתכים

 

סיור מציעים יתקיים ביום חמישי 15 באוקטובר 2020 בשעה 12:00.

תרשומת סיור קבלנים

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר