מכרז פומבי 193/2020 שיקום מחצבת מלכיה - תרשומת סיור קבלנים

רצ"ב תרשומת הסיור. להזכירכם, יש לצרף התרשומת למסמכי המכרז.

תרשומת מעודכנת סיור קבלנים

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר