תקציב הקרן

התשלום לקרן הינו אחוז מסוים משווי המחצב החל מ-0.1% משווי המלט והסיד ועד 6% משווי אדמת מילוי. ההכנסה הינה פונקציה של תפוקת המחצבות.

בהתאם לתקנות, רשות מקרקעי ישראל, הינו נאמן לגביית הכספים וניהול החשבונות וכן מרכז פעולות ההנהלה. הגביה מתבצעת בצמוד לגביית התמלוגים לרמ"י בגין הפקת המחצב, ללא עמלה נוספת וללא מנגנון נפרד.

מכיוון שפרק הזמן הכרוך בתהליך התכנון והשיקום ארוך, מופקדים רב כספי הקרן באג"ח.

ניצול כספי הקרן מהווה בשנים האחרונות רק חלק מההצבר ולפיכך היתרות המופקדות בבנק מנוהלות בהשקעות סולידיות. 

 

דו"ח הכנסות והוצאות הקרן לשיקום מחצבות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 (בש"ח):

הכנסות 
הכנסות מבעלי מחצבות - 18,559,000 

הכנסות אחרות -            33,772,000

הוצאות
שיקום מחצבות -            35,189,000

הנהלה וכלליות -            2,479,000

הוצאות אחרות -            2,000 

             

14,661,000     סה"כ עודף בשנה זו