זכויות יוצרים ותנאי שימוש

כללי
אתר הקרן לשיקום מחצבות מציע את המידע בשירות מקוון זה באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי אתר הקרן לשיקום מחצבות, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לקרן לשיקום מחצבות.

להל"ן פורום השותפים. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא "הקרן" ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

צילומים
זכויות היוצרים לצילומים המופיעים באתר שמורות לצלמים. לא ניתן לבצע בצילומים שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות.

חקיקה ופסיקה
זכויות היוצרים בחוקים ובפסיקה המופיעים באתר שייכים למדינת ישראל.

מפה אינטראקטיבית
זכויות היוצרים וזכויות השידור בשכבות המידע המופיעות במפה האינטראקטיבית שיכות ליוצרים שלהן, לקרן לשיקום מחצבות ול"סטודיו אבידני" וגופים נוספים שזכויות שידור המידע ברשת האינטרנט נרכשו מהם. חל איסור לשדר מחדש את המידע המופיע באתר זה בכל מדייה שהיא לרבות מדיה מודפסת, אינטרנט או כל צורה שהיא. שימו לב, המפות אינן מהוות אסמכתא בכל מקרה למיקום וגבולות. ואיו כל אחריות לדיוק המידע המפורט במפות ובאתר עצמו.

פרטיות
לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות; איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (Hits) באתר.
1. "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.
2. מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות".
1. במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים, ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט, והמידע נועד למטרות שצוינו לעיל, בלבד.

אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). הקרן ואו השותפים לא ישאו באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישאו באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא תשא הקרן ואו השותפים באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. הקרן ואו השותפים לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X. לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

פניות בקשר לאתר יש להפנות בדואר אלקטרוני:
kasham@bezeqint.net