מכרז פומבי דו שלבי 196/2020 שרותי תכנון להוצאת היתר בניה והכנת תכניות לביצוע שיקום מחצבת האגמים נשר פרוטוקול סיור מתכננים

פרוטוקול סיור מתכננים.

להזכירכם, יש לצרף הפרוטוקול החתום למסמכי המכרז.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר