מכרז פומבי 198/2020 - עריכת סקר פסולת במתחם מחצבה נטושה בגן לאומי מגדל צדק - תרשומת סיור מציעים

רצ"ב תרשומת הסיור. יש לצרף התרשומת בהגשת ההצעה.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר