מכרז פומבי דו שלבי 226/2021 - שיקום מחצבת יד נתן

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה - מעודכן בעקבות שאלות ההבהרה - 8.4.2021

מכרז מעודכן 24.3.2021

כתב כמויות מעודכן 24.3.2021

תכניות:

תכניות כלליות:

תכנית פיתוח כללית L-100

תכנית שלד, סימון מידות והפניה לפרטים L- 101 גליון 1

תכנית שלד, סימון מידות והפניה לפרטים L- 101 גליון 2

תכנית שלד, סימון מידות והפניה לפרטים L- 101 גליון 3

תכנית שלד, סימון מידות והפניה לפרטים L- 101 גליון 4

תכנית צמחיה L-102 גליון 1

תכנית צמחיה L-102 גליון 2

תכנית צמחיה L-102 גליון 3

תכנית צמחיה L-102 גליון 4

תכנית השקיה IR-500 מעודכן 24.3.2021

תכנית מגלשים ותעלות בטון L-104

עבודות עפר ואזורי אל געת L-105 גליון 1

עבודות עפר ואזורי אל געת L-105 גליון 2

עבודות עפר ואזורי אל געת L-105 גליון 3

עבודות עפר ואזורי אל געת L-105 גליון 4

תכנית שילוט L-106

תכנית אזורים למילוי חרסית L-107

חתכים:

חתכים 1,2,3,4 - L-200

חתכים 5,6,7 - L-201

חתכים 8,10 - L-202

חתך 9 - L-203

חתכי מגלשים:

חתכים מ-1, מ-2 - L-300

חתכים מ-3 ופרט א L-301

חתכי מפתנים L-400

חתכי שבילים L-500 - גליון 0

חתכי שבילים L-500 - גליון 1

חוברת פרטים

רשימת עצים

תכניות קונסטרוקטור:

כיתת חוץ - פרגולה - 293-100

שביל בטון ומאחז יד - 293-200

קיר מסתור צפרות - 293-300

ספסלי קק"ל יסודות בטון ספסלים ושולחנות - 293-220

פרטי רחבות בטון - 293-210

תכנית ניקוז:

תכנית ניקוז - פרטים - 3655-2

תכנית ניקוז - תנוחה - 3566-4

 

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 24.3.2021

יש לצרף הפרוטוקול לחומרים ההצעה

שאלות הבהרה ותשובות - 8.5.2021

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר