מכרז פומבי דו שלבי מספר 234/2021 לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת נחל רביבים

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז

כתב כמויות להבנת היקף וסוג העבודה

מסמך הבהרות

המעוניינים ישלחו נספח א' למייל המפורסם במכרז

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר