מכרז פומבי דו שלבי מס' 236/2021 לרכישת שירותי דוברות, הסברה ויחסי ציבור

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז

תשובות לשאלות ההבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות - 13.6.2021

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר