מכרז 227/2021 - שיקום מחצבת מג'ד אל כרום - פרוטוקול סיור קבלנים

רצ"ב פרוטוקול הסיור.

יש לצרף הפרוטוקול למסמכי המכרז.

פרוטוקול סיור קבלנים

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר