מכרז פומבי 227/2021 - שיקום מחצבת מג'ד אל כרום - תשובות לשאלות הבהרה

תשות לשאלות ההבהרה

 

יש לצרף מסמך זה יחד עם כל מסמכי המכרז.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר