מכרז פומבי מס' 227/2021 - שיקום מחצבת מג'ד אל כרום - עדכון כתב ערבות

תשומת לב, נפלה טעות הקלדה בנוסח כתב הערבות המצורף בנספח יב' למסמכי המכרז.

מצורף נוסח כתב ערבות תקין.

הינכם מתבקשים להגיש את נוסח הערבות המצורף כאן.

ערבות מעודכנת

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר