קול קורא - עדכון מאגר יועצים ובעלי מלאכה

הזמנה זו נועדה לעדכן את המאגר הקיים אך לא להחליפו.

נדגיש כי קול קורא 2020 עומד בתוקפו, וכל מי שרשום כיום במאגר – רישומו תקף, בהתאם לתחום המקצועי בו הוא רשום.

 

קול קורא - עדכון מאגר יועצים ובעלי מקצוע

נספח א' - טבלאות עזר בוורד:

טבלאות - יועץ בטיחות

טבלאות - יועץ נגישות

טבלאות - יועץ קרקע/ביסוס קרקע/הנדסת קרקע

טבלאות - אדריכל /אדריכל נוף בעל ניסיון מוכח בהכנת תכניות מפורטות

טבלאות - אדריכל נוף בעל ניסיון מוכח בהכנת תכניות לביצוע והוצאת היתר בניה

טבלאות - למעצב שילוט

טבלאות - יועץ השקייה

טבלאות- -מהנדס קונסטרוקציה

 

נספחי הקול קורא - הסכמים לדוגמא:

נספח ב' - דוגמא להסכם יועץ כללי (יש לצרף ליועצים - בטיחות, נגישות, קרקע, שילוט, השקייה וקונסטרוקטור)

נספח ג' - דוגמא להסכם מתכנן עבור הכנת תכנית מפורטת (תב"ע) (יש לצרף למתכנן תב"ע)

נספח ד' - דוגמא להסכם עם מתכנן עבור תכנון מפורט והוצאת היתר בניה (יש לצרף למתכנן כולל הוצאת היתר בניה)

רצ"ב מענה לשאלות הבהרה

על המועמד לצרף לבקשתו את המסמכים הנדרשים, הרלבנטיים לתחום המקצועי אליו נרשם - בלבד.

 

 

 

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר