מכרז פומבי דו שלבי 251/2021 לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת יחיעם

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז

נספח ג' - טופס הצעת מחיר שיצורף במכרז במעטפה סגורה - נפרדת

נספח ח' - כתב כמויות ללא אומדן לצורך התרשמות כללית בלבד מאופיו של פרויקט הביצוע המתוכנן

מסמך הבהרות 1 - תשובות לשאלות הבהרה

מסמך הבהרות 2 - תשובות לשאלות הבהרה 

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר