מכרז פומבי דו שלבי 224/2021 - שיקום מחצבת יחיעם

רצ"ב מסמכי המכרז:

תשומת הלב מופנית לתיקון שהוכנס במודעה בדבר מכרז פומבי דו שלבי מס' 224/2021 שיקום מחצבת יחיעם, ביחס לנוסח שפורסם בעיתון.

על פי הנוסח המתוקן, במקרה של מימוש זכות הסירוב הראשון על ידי מפעיל המחצבה, יהיה המציע הזוכה זכאי לתשלום של 0.5% ממחירם של סעיפי המפרט הממומנים על ידי הקרן בלבד ולא כפי שפורסם במודעה בעיתון.

נוסח מתוקן של המודעה יפורסם בעיתון ביום 17.8.21.

תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 - רצ"ב גם מכרז מעודכן

פרוטוקול סיור קבלנים - יש לצרפו למסמכי המכרז

מודעה - נוסח מעודכן 17.8.2021

מכרז - מעודכן 29.8.2021 - מעודכן בעקבות תשובות לשאלות הבהרה

טופס הצעת מחיר - לתשומת ליבכם, הצעת המחיר וכתב הכמויות יוגשו במעטפה נפרדת

כתב כמויות

מפרט טכני

דוח גיאוטכני

דוח גיאוטכני - חצית כביש 8833

הנחיות בטיחות למניעת כניסת מטיילים

רשימת שרטוטים מעודכן 19.8.2021:

תכנית כללית

תנוחה וחתכים ראשיים

תנוחה וקו כחול

סכר ויסות

מתקן הטייה - תנוחה וחתכים

מתקן הטייה - פרטי מתקן כניסה ויציאה

תנוחה - צפון

תנוחה - דרום

מתקן עודפים / הרקה - פרטים

שוחת שבירת אנרגיה

עבודות עפר - תנוחה

הטיית קו מקורות - תנוחה ופרטים

דרך גישה למתקן כניסה מכביש 8833

מתקן שבירת אנרגיה - חציית כביש 8833

צינור גלישה 60" - תנוחה וחתך לאורך

קו אספקת מים למתקן כניסה - תנוחה ופרטים

מגלש אבן אל רצפת בטון

עבודות הכנה

חתכים לרוחב 0-11

חתכים לרוחב 12-23

חתכים לרוחב 24-35

חתכים לרוחב 36-47

חתכים לרוחב 48-57

חתכים לרוחב 58-69

חתכים לרוחב 70-81

חתכים לרוחב 82-89

חתך לאורך ציר 

חתכים לרוחב 500-507

חתכים לרוחב 508-516

חתכים לרוחב 600-602

חתכים לרוחב 603-605

חתך לרוחב 606

חתכים לרוחב 700-707

חתכים לרוחב 708-714

חתכים לאורך מאגר רכס 1-2-3

חתכים לרוחב 54-55-55.1

חתכים טיפוסיים

חתך לאורך ציר מאגר - חתכים 46-70

מעביר 2.0X2.0 מ' - מתקן כניסה / מוצא

פרטים סטנדרטיים

אזורי חציבה

סוללת חרסית

אוגר מת 

דרך עפר פנימית למאגר

דרך עפר למאגר ממקורות תנוחה וחתך לאורך

נגישות כללית למחצבה

חשמל

סגר וויסות מתקן כניסה - לוח ראשי - סכימה חד קווית (תוכניות 1-6)

סגר וויסות מתקן כניסה - לוח ראשי - סכימת פרטי פיקוד (תוכניות 1-3)

סגר וויסות מתקן כניסה - לוח ראשי - סכימת בקר מתוכנת (תוכניות 1-5)

תכנית פיתוח שטח כללית 1/4

תכנית פיתוח שטח כללית 2/4

תכנית פיתוח שטח כללית 3/4

תכנית פיתוח שטח כללית 4/4

תכנית הארקת יסודות

תכנית פרטים כללית

קונסטרוקציה

תנוחה - סימון מתקנים

מתקן עודפים - תכנית קונסטרוקציה - גליון 1

מתקן עודפים - תכנית קונסטרוקציה - גליון 2

מתקן כניסה למתקן עודפים - תכנית קונסטרוקציה

סכר ויסות - תכנית קונסטרוקציה - גליון 1

סכר ויסות - תכנית קונסטרוקציה - גליון 2

סכר ויסות - משטח הליכה - פרטים

תעלת כניסה מנחל געתון - חתכים, תוכניות קונסטרוקציה

תעלת כניסה מנחל געתון - מתקן כניסה - תכנית קונסטרוקציה גליון 1

תעלת כניסה מנחל געתון - מתקן כניסה - תכנית קונסטרוקציה גליון 2

תעלת כניסה מנחל געתון - מתקן יציאה - תכנית קונסטרוקציה

תעלת כניסה מנחל געתון - פרטי פלדה

צינור גלישה 60'' - לחתך לאורך ופרטים

מתקן שבירת אנרגיה - תכנית קונסטרוקציה גליון 1

מתקן שבירת אנרגיה - תכנית קונסטרוקציה גליון 2

מתקן שבירת אנרגיה - פרטים

מגלש בטון - תנוח, חתך לאורך

מגלש בטון בכניסה למאגר - קונסטרוקציה

מגלש בטון - תנוחה וחתכים

קיר דיפון - פרטים, תנוחה

בטיחות

אגן ניקוז מחצבת יחיעם תוכנית גידור היקפית ובקרת דרכי גישה

נוף

מאגר ויסות שטפונות - תוכנית שבילים + גידור

מאגר ויסות שטפונות תוכנית פרטים

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר