מכרז פומבי דו שלבי 257/2021 - עדכון סקר מחצבות נטושות

המציע יציג צוות של 4 יועצים:

גיאולוג, אדריכל נוף, מתכנן עירוני, אחראי מיפוי/ מדידה

שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד 28.11.2021

הצעות יש להגיש עד 20.12.2021.

רצ"ב:

מודעה

מכרז מעודכן לאחר מסמך ההבהרות - 1 בדצמבר 2021

חוזה - מעודכן לאחר מסמך ההבהרות - 1 בדצמבר 2021

נספח 3 - טופס הגשת הצעת מחיר (יש להגיש במעטפה נפרדת בהתאם להנחיות המכרז)

 

רצ"ב מסמך הבהרות מס' 1 - יש לצרף המסמך למסמכי המכרז.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר