מכרז פומבי 257/2021 - סקר מחצבות נטושות - מסמך הבהרות מס' 1

רצ"ב תשובות לשאלות. להזכירכם - יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז חתום בראשי תיבות

מסמך הבהרות מס' 1

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר