מכרז פומבי דו שלבי 258/2021 - רכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא

במסגרת השיקום יבוצעו עבודות פיתוח, תשתית, גינון ותחזוקה

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז

נספח ג' - טופס הצעת מחיר

כתב כמויות לידע כללי על הפרויקט

תשובות לשאלות הבהרה

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר