מכרז פומבי דו שלבי 263/2021 - רכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת שוהם

עבודות השיקום - ביצוע עבודות תשתית ופיתוח כולל הקמת אמפיתאטרון בשטח פתוח.

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז

נספח ג' - טופס הצעת מחיר

כתב כמויות להבנת היקף העבודה

תשובות לשאלות הבהרה

נספח ז ' - נספח ערבות מכרז מעודכן - שימו לב יש להשתמש בנספח זה ולא בזה המופיע במכרז

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר