מכרז פומבי 263/2021 לרכישת שירותי בקרה, ניהול ופיקוח צמוד - שיקום מחצבת שוהם - תשובות לשאלות הבהרה

תשובות

נספח ז' מעודכן - שימו לב, יש להחליף קובץ ז' המופיע במכרז בנספח המעודכן. הערבות תהיה בתוקף עד 22 ליוני 2022.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר