מכרז דו שלבי 244/2021 שיקום מחצבת שהם - פרוטוקול סיור קבלנים

רצ"ב פרוטוקול סיור הקבלנים.

להזכירכם, בהגשה, יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר