מכרז לייצור אספקה והתקנת שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון 248/2022

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז 248/2022

נספח ג' - טופס הצעת מחיר - שימו לב, להגיש במעטפה נפרדת

כתב כמויות - שימו לב, להגיש במעטפה נפרדת

נספח ה' - מפרט טכני מיוחד - מפרט שילוט גן לאומי צבעי הרמון מתאריך 8.3.2022 - מעודכן לאחר סיור קבלנים - השינויים מסומנים באדום

נספח ח' - מפת הצבת השילוט בגן לאומי צבעי הרמון

פרוטוקול סיור קבלנים - יש לצרפו למסמכי המכרז

תשובות לשאלות

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר