מכרז לייצור, אספקה והתקנת שילוט במחצבת תום ותומר מס' 265/2022

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז 265/2022

נספח ג' - טופס הצעת מחיר

כתב כמויות

נספח ח' - תוכנית

תוכנית קונסטרוקציה

חוברת פרטים

תשובות לשאלות שנשאלו

 

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר