מכרז פומבי דו שלבי מס' 280/2022 - רכישת שירותי ביקורת פנים

רצ"ב:

מודעה

המכרז

נספח ג' - טופס הצעת מחיר - שימו לב, יוגש במעטפה נפרדת

 

מסמך הבהרות 1 לשאלות שנשאלו - יש לצרפו למסמכי המכרז

מסמך הבהרות 2 - יש לצרפו למסמכי המכרז

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר