מכרז פומבי דו שלבי 272/2022 לרכישת שירותי בקרה על שירותי הפיקוח הצמוד בפרויקטים המבוצעים ע"י הקרן

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מודעה על עדכון המכרז באמות המידה לניקוד איכות

מכרז

נספח ג' - נספח הצעת המחיר - יש להכניסו למעטפה מס' 2 - סגורה, בנפרד ממסמכי המכרז.

מסמך הבהרות מס' 1 - תשובות לשאלות. שימו לב - למסמך מצורפים שני עמודים מעודכנים - עמ' 8 ו- עמ' 27.

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר