מכרז פומבי 283/2022 - ייצור, אספקה והתקנת שילוט במחצבת תום ותומר

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

המכרז

חוברת פרטים

תוכניות קונסטרוקציה

תוכניות

כתב כמויות

את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים בקרן לא יאוחר מיום חמישי 14.7.2022

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר