מכרז פומבי 283/2022 - ייצור, אספקה והתקנת שילוט במחצבת תום ותומר - מסמך הבהרות

מסמך הבהרות מס' 1

יש לצרף המסמך, חתום בראשי תיבות, למסמכי המכרז

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר