מכרז 268/2022 - שיקום מחצבת ניצנה - פרוטוקול סיור קבלנים

רצ"ב פרוטוקול סיור הקבלנים

להזכירכם, יש לצרף הפרוטוקול למסמכי המכרז.

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר