מכרז פומבי דו שלבי 282/2022 עדכון סקר מחצבות נטושות

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז

נספח 3 במכרז - טופס הגשת הצעת מחיר - יש להקפיד להגיש הצעת המחיר במעטפה נפרדת, סגורה.

נספח 7 במכרז - הסכם על נספחיו

נספח 8 במכרז - נוסח חוזה עם מפ"י לעניין זכויות שימוש צד ג'

מסמך הבהרות מס' 1 - יש לצרף למסמכי המכרז

מסמך הבהרות מס' 2 - שימו לב, יש 2 מסמכי הבהרות

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר