מכרז פומבי 271/2022 שיקום מחצבת חב"ד צפת

העבודות כוללות עבודות עפר, עבודות פיתוח ותשתיות.

רצ"ב מסמכי המכרז:

מודעה

מכרז

כתב כמויות

נספח ה' - תוכניות לביצוע:

תוכניות אדריכלות נוף

תכנית 100 - תכנית פיתוח שביל מעל המצוק

תכנית 101 - תכנית פיתוח כללית שביל מעל המצוק

תכנית 100 - תכנית כללית

תכנית 400 - תכנית פרטי פיתוח

תוכניות תאורה

תכנית ח-830 - תכנית תשתיות חשמל /תאורה

תכנית ח-831 - פרטי עמוד תאורה בגובה 4 מ'

תכנית ח-832-1 - חתך טיפוסי בחפירה

תכנית ח-832-2 - פרט אלקטרודת הארקה

תכנית ח 832-3 - פרט שוחת מעבר

תכנית ח 832-9 - פרט חיזוק בסיס היסוד

תכנית ח 832-14 - פרט יסוד לעמוד תאורה

תכנית ח 832-15 - פרט הצטלבות עם מערכות שונות

תוכנית קונסטרוקטור

תכנית 21-22-01 - פרטי פיתוח קונסטרוקטור

תוכנית השקייה

תכנית 502 - תכנית השקייה

יועץ קרקע

דו"ח יועץ מתאריך 26.9.2019

הנחיות קרקע מתאריך 11.3.2021

פרוטוקול סיור קבלנים - יש לצרף למסמכי המכרז

 

שימו לב, יש להגיש המכרז עד ל- 24.10.2022 שעה 12:00

מסמך הבהרות מס' 1

 

מה כורה? חדשות ועדכונים באתר