בהמשך להחלטת הנהלת הקרן לפעול לשיקומה פרסמנו את מסמכי המכרז לעבודות שיקום מחצבת לגמון שיכללו בין היתר עבודות עפר כדי לשקם את המחצבה לשטח חקלאי. 
קבלנים העומדים בתנאי הסף, מוזמנים לעיין במסמכי המכרז, מועד אחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי 29.6.23 בשעה 12:00 בצהריים. בהצלחה! 

מתחילים בשיקום מחצבת לגמון