calendar icon
calendar icon
שם מכרז מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום מכרז תאריך אחרון להגשת הצעות
פטור ממכרז - התקשרות המשך עם משרד טוך אדריכלות נוף טוך סרגוסי בע"מ פטור ממכרז פתוח 11.04.2024 18.04.2024
פטור ממכרז - הרחבת התקשרות קיימת עם משרד רו"ח עזרא כדורי ושות' פטור ממכרז פטור ממכרז פתוח 17.04.2024 30.04.2024

הרשמה לקבלת עדכונים