כללי
באתר הקרן לשיקום מחצבות ניתן למצוא מידע אודות פעילותה של הקרן לשיקום מחצבות (להלן: "הקרן").

המידע המצוי באתר הקרן זמין באופן מקוון ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") והשימוש בו מתאפשר בכפוף לתנאים שיוצגו להלן. המונח "משתמש" כמשמעו במסמך זה כולל כל אדם המבקר באתר האינטרנט של הקרן וצורך את השירות המפורסם באופן ישיר או עקיף.

זכויות יוצרים
בהתאם לדיני זכויות היוצרים התקפים בישראל וכן על פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי אתר הקרן לשיקום מחצבות, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לקרן. זכויות יוצרים חלות בין היתר על מידע כתוב, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה השייכים לקרן ( להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בחוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007 ו/או על פי כל דין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם מדובר על הקרן ובין אם מדובר על כל גורם אחר. חל איסור על משתמש לעשות בחומר המוגן כל שימוש אשר יש בו כדי לשנות, לסלף, או לפגום בכל דרך אחרת בחומר המוגן ובכלל אלה חל איסור על משתמש לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע או לגרוע מן החומר המוגן ו/או לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים חל איסור על משתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, מבלי לקבל רשות, מראש ובכתב, מאת הקרן.

הקרן עושה מאמצים לפעול בהתאם להוראות הדין ובכלל זה מכבדת זכויות יוצרים ואיסור פגיעה בפרטיות. לפיכך, ככל שאותרו תכנים אשר יש בהם כדי לפגוע בשוגג בהוראות כל דין, הינכם מוזמנים לפנות לקרן בבקשה להסירם או לחדול משימוש בהם בכתובת המייל שלהלן: [email protected].

מפות  ותרשימים
תשומת הלב כי אין בשימוש הנעשה  במפות ובתרשימים אחרים  המוצגים באתר כדי להטיל על הקרן אחריות באשר לזיהוי סופי ומדויק של האתרים על רקע גושים וחלקות לרבות גבולות, טופוגרפיה או כל מידע אחר. המפות/התרשימים המוצגים באתר משמשים אך לצרכי המחשה לפעילות הקרן בשיקום מחצבות נטושות. 

אבטחת מידע והגנת הסייבר
באתר פועלת הגנת SSL שמצפינה את כל תקשורת האתר ומגנה מפני תקיפה של גוף שלישי. לשרת יש הגנת FireWall חכם המונעת ניסיונות של הפלת האתר או כניסה לא מורשית. תכני האתר מגובים במועדים קבועים כך ששחזורו המהיר תמיד אפשרי. 

הגנה על פרטיות         
לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, מידע על משתמש נאסף לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. בין היתר נאסף מידע למטרות שיפור השירות וכן לצורך זיהוי של המידע בעל הביקוש הרב ביותר או זה אשר הביקוש לגביו הוא המועט ביותר, וכן לצורך איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (Hits) באתר:
1. "עוגיות" הינן פיסות מידע המתקבלות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.
2. מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להיכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות". במידע הנאסף לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים ו/או לכל שימוש אחר העשוי לפגוע בצנעת הפרט.

קישורים
באתר הקרן נמצאים קישורים (Links) לאתרים חיצוניים המופעלים על ידי גורמים חיצוניים שאינם הקרן. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר תנאי השימוש. הקישורים לאתרים חיצוניים נועדו על מנת להקל על המשתמשים אולם אין בהם כדי להטיל על הקרן אחריות כלשהי לתכנים המפורסמים בהם. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): ככל שלא צוין אחרת באתר זה, הרי שאין בין הקרן לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, וכמו כן אין לקרן כל שליטה, אחריות  או זכות בתכנים המוצגים באתרים אלה.

יתירה מכך, אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן חסות, אישור, המלצה או העדפה לאותם אתרים מקושרים, לרבות תכניהם ומפעיליהם.

בעת הכללת קישורים מאתר זה לאתרים חיצוניים, נמצא שהמידע באתר המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. על אף האמור, ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. ככל שהמשתמש סבור כי הקישור אינו תואם או אינו תקין, או שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא אתר זה, הוא מתבקש לפנות לקרן בכתובת מייל: [email protected].

אחריות
הקרן ו/או השותפים לא יישאו באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישאו באחריות לטעויות או לשגיאות בתכנים ובשירות המוצג באתר. הקרן או השותפים לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו במידע המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי צד ג' כלשהו. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. הקרן ו/או השותפים לא יישאו באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומיJava , Java Script, ActiveX. לעניין סעיף זה, "הקרן" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
למען הסר ספק יובהר כי במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין תכנים המתפרסמים באתר הקרן לבין תכנים הנכללים בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, הרי שתכנים הנכללים בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל גוברים.  

הערה כללית לתנאי השימוש באתר:
תנאי השימוש באתר הקרן מנוסחים בלשון זכר אך מטעמי נוחות ואולם כל הנכתב בלשון זכר משמעו בהכרח  גם לשון נקבה.

פניות הציבור:
פניות בקשר לתנאי השימוש באתר, לתכנים המוצגים בו וכן בכל בעיה, טענה או הצעה לשיפור יש להפנות לקרן בכתובת המייל שלה: [email protected]