התשלום לקרן בהתאם לתקנה 4 לחוק הינו אחוז מסוים משווי המחצב, החל מ-0.1% משווי המלט והסיד ועד 6% משווי אדמת מילוי. ההכנסה הינה בהתאם לכמות וסוג החומר שנחצב. 

בהתאם לתקנות, רשות מקרקעי ישראל, הינו נאמן לגביית הכספים. הגביה מתבצעת בצמוד לגביית התמלוגים לרמ"י בגין הפקת המחצב, ללא עמלה נוספת וללא מנגנון נפרד. 

מכיוון שפרק הזמן הכרוך בתהליך התכנון והשיקום ארוך, מופקדים רב כספי הקרן בהשקעות סולידיות. 

ניצול כספי הקרן מהווה בשנים האחרונות רק חלק מההצבר ולפיכך היתרות המופקדות בבנק מנוהלות ע"י חברת ניהול.  

רצ"ב דו"ח כספי של הקרן ל-31 לדצמבר 2023

*מסמכי הדוחות הכספיים החתומים נמצאים במשרדי הקרן