התשלום לקרן בהתאם לתקנה 4 לחוק הינו אחוז מסוים משווי המחצב, החל מ-0.1% משווי המלט והסיד ועד 6% משווי אדמת מילוי. ההכנסה הינה פונקציה של תפוקת המחצבות. 

בהתאם לתקנות, רשות מקרקעי ישראל, הינו נאמן לגביית הכספים. הגביה מתבצעת בצמוד לגביית התמלוגים לרמ"י בגין הפקת המחצב, ללא עמלה נוספת וללא מנגנון נפרד. 

מכיוון שפרק הזמן הכרוך בתהליך התכנון והשיקום ארוך, מופקדים רב כספי הקרן בהשקעות סולידיות. 

ניצול כספי הקרן מהווה בשנים האחרונות רק חלק מההצבר ולפיכך היתרות המופקדות בבנק מנוהלות ע"י חברת ניהול.  

דו"ח הכנסות והוצאות הקרן לשיקום מחצבות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 (בשקלים): 

הכנסות  

הכנסות מבעלי מחצבות - 18,559,000  

הכנסות אחרות -               33,772,000 

הוצאות 

שיקום מחצבות -              35,189,000 

הנהלה וכלליות -              2,479,000 

הוצאות אחרות -              2,000  

סה"כ עודף בשנה זו      14,661,000