מחצבה - מקום המשמש לכרייה ולחציבה של חומרי גלם. החומר משמש לייצור בטון, אספלט, מלט, אבן לבנייה ולציפוי דקורטיבי, חול, סיד וכדומה.  רבות מהמחצבות מייצרות באתריהן גם את המוצרים המוגמרים. 

חציבה - החציבה הינה פעולה יזומה ע"י האדם להפקת חומרי גלם מפני השטח ועיבודם לצורכי המשק. צרכי הפיתוח בארץ דורשים חומרי גלם לבנייה, סלילה ותעשייה. תוך כדי ביצוע פעולות אלו נפגע אתר החציבה, ונגרם בו שינוי לעומת מצבו הראשוני. שינוי זה הוא תוצאה של הגורמים הבאים: 
- הוצאת נפח גדול של חומרי גלם מתוך הגוף הסלעי. 
- הסרת כיסוי "טפל" על מנת לאפשר גישה לחומרי הגלם. 
- שינוי בזוויות השיפוע ובגבהים של השטח, שהוא תוצאה של התקדמות קיר החיצוב. 
- הקמת מערכת דרכים ומתקנים. 
- פעולות החיצוב והעיבוד של חומרי הגלם באתר החציבה. 

המפקח על המכרות - אמון על הנפקת רישיונות חציבה מכח פקודת המכרות. המפקח רשאי, בהודעה רשמית, להכריז על מחצבה כנטושה, או נטושה בחלקה. ללא הכרזה זו לא תוכל הקרן לשקם את המחצבה הנטושה.

שיקום מחצבה - פעולה המתבצעת בסיום פעילות החציבה כדי לרפא את הפגיעה בנוף שנגרמה עקב פעולות החציבה, על מנת להחזיר את השטח המשוקם לציבור בהתאם לייעוד הקרקע.