עבודת הקרן מבוססת על מספר עקרונות פעולה אותם ניתן לקרוא גם במדיניות הקרן, המפורסמת באתר הקרן. 

לצורך שיקום מחצבה יש לפנות למשרדי הקרן: [email protected]