הקרן פועלת לשיקום מחצבות נטושות ברחבי המדינה.

דרושים כמה תנאים בסיסיים לביצוע שיקום:

1. גמר חומר הגלם במחצבה.

2. הודעת והכרזת המפקח על המכרות על מחצבה נטושה.

3. הסכמת בעל הקרקע לשיקום.

4. הכנת תכנית לפי הוראות חוק התכנון והבניה או אישור תכנית השיקום מאת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה או אישור תוכנית ע"י מועצת

    הניקוז. תכנית השיקום צריכה להתבסס על יעוד הקרקע העתידי.

5. הסכמת הרשות לתחזוקה וטיפול בשטח השיקום לאחר ביצוע השיקום.

6. ביצוע השיקום בהתאם למדיניות הקרן ואישור הנהלת הקרן.

לצורך שיקום מחצבה יש לפנות למשרדי הקרן: [email protected]